مدیریت: مختاری

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33808734
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-3179099
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33808734