موقعيت: 151 كيلومتری جنوب غرب نيشابور

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: زارع

آدرس بهرهبردار: مشـهد، جاده قوچان، سنگبری بهار زارع

تلفن همراه: 0915-1152761