مدیریت: بخشایش

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: تلفن: 33301720-041
آدرس دفتر مرکزی: آدرس: تبریز، جاده تهران، بالاتر از هتل مرمر، جنب CNG
تلفن همراه: 09141144193
آدرس: تبریز، جاده تهران، بالاتر از هتل مرمر، جنب CNG
تلفن: 33301720-041