موقعيت: تفت

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت معدنی الوان كوه

آدرس بهرهبردار: یزد، جاده فرودگاه، كوچه9، پلاک 3

صندوق پستی: 36689175

تلفن: 0351-7211952-3
0351-7211952-3