مدیریت: ملک زاده

تولیدکننده: گرانیت مشکی

تلفن: 3- 56547542 -021
آدرس دفتر مرکزی: شورآباد، ابتدای جاده واوان
تلفن همراه: 2128448 -0912
شورآباد، ابتدای جاده واوان
3- 56547542 -021