مدیریت: مجیدخانی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 025-33443167
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبری، فرعی دوم، سمت چپ
تلفن همراه: 0912-1532578
جاده قدیم کاشــان، 30متری دوم سنگبری، فرعی دوم، سمت چپ
025-33443167