سنگبری نمونه

سنگبری نمونه

مدیریت: حسینی

تولیدکننــده: انواع تراورتن (ســفید، کرم،

رنگی، حاجیآباد، دره بخاری) و دهبید شایان، چینی سفید

آدرس ایمیل: info@nemoonestone.com
وب سایت: www.nemoonestone.com
تلفن: 021-56226125
نمابر 021-56226126
آدرس دفتر مرکزی: آدرس کارخانه 1 : بزرگــراه تهران-قم، پنج کیلومتر بعد از فــرودگاه امام خمینی، بلوار امــام خمینــی، روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه البرز / آدرس کارخانــه 2 : بزرگراه تهران-قم، پنج کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریای رازی، نبش سنبل 6
آدرس کارخانه 1 : بزرگــراه تهران-قم، پنج کیلومتر بعد از فــرودگاه امام خمینی، بلوار امــام خمینــی، روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه البرز / آدرس کارخانــه 2 : بزرگراه تهران-قم، پنج کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریای رازی، نبش سنبل 6
021-56226125