مدیریت:کیهانی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

آدرس دفتر مرکزی: آباده، کیلومتر 5 جاده شــیراز،  شهرک صنعتی
تلفن همراه: 0917-3511200 , 0917-1511421
آباده، کیلومتر 5 جاده شــیراز،  شهرک صنعتی
0917-3511200 , 0917-1511421