تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33804566
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16 / بجنورد، خیابان 17شـهریور جنوبی، سنگفروشی ستاره اصفهان
تلفن همراه: 0913-1177935
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، فرعی 16 / بجنورد، خیابان 17شـهریور جنوبی، سنگفروشی ستاره اصفهان
031-33804566