سنگستان سپاهان و سنگبری خوبسنگان

سنگستان سپاهان و سنگبری خوبسنگان

مدیریت: سید اصغر بنیهاشم و سیدمهدی نوربخش

تولیدکننده: ســنگ خوبســنگان، مرمریت کوثر

آدرس ایمیل: info@sangestansepahan.com
وب سایت: www.sagestansepahan.com
تلفن: 031-33800814-18 , 031-33807662
نمابر 031-33800815
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 40، سنگبری سنگستان سپاهان / اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42، فرعی 42، سنگبری خوبسنگان
تلفن همراه: 0913-1110026 و 1119005-0913 و2056224 0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمود‌آباد، خیابان 40، سنگبری سنگستان سپاهان / اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 42، فرعی 42، سنگبری خوبسنگان
031-33800814-18 , 031-33807662