سنگستان سپاهان

سنگستان سپاهان

مدیریت: نوربخش

تولیدکننده: مرمریت

آدرس ایمیل: info@sangestansepahan.ir
وب سایت: www.sangestansepahan.ir
تلفن: 031-33800816-18
نمابر 031-33800815
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
آدرس معدن: دهبید، خوبسنگان
تلفن همراه: 2056224 -0913 (نوربخش)
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33800816-18