مدیریت: عباس آذرنوش

آدرس ایمیل: info@sangestanco.com
تلفن: 086-43264244
نمابر 086-43264347
آدرس دفتر مرکزی: محلات، کمربندی غربــی، روبروی پارک جنگلی، ســاختمان مهتاب
آدرس کارخانه: محلات، میدان امام خمینی، کیلومتر 3جاده آبگرم
آدرس معدن: محلات، جاده خمینی، جاده ورین، معدن دره بخاری
محلات، کمربندی غربــی، روبروی پارک جنگلی، ســاختمان مهتاب
086-43264244