سنگفروشی و ابزار زنی حسینی

سنگفروشی و ابزار زنی حسینی

مدیریت: حسینی

تولیدکننده: گرانیت، تراورتن، مرمریت

تلفن: 051-36652108
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، سه راه دوم، سمت راست
تلفن همراه: 0915-3151172
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، سه راه دوم، سمت راست
051-36652108