مدیریت: گیوه چین

عرضه کننـده: انواع سـنگهای سـاختمان،

مرمریت، تراورتن، چینی، گرانیت، شومینه،

نما، فرشی، پله و….

تلفن: 0513-5593025 , 0513-5593058
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5
تلفن همراه: 0915-1164261 , 0915-1130118
مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5
0513-5593025 , 0513-5593058