سنگیران پایتخت

سنگیران پایتخت

مدیریت: وحید فتحعلی

تولیدکننده: انواع سنگهای آنتیک و تزئینی (قیچی، پازل، گیوتین، چرمی)

وب سایت: www.antiksang.com
نمابر 021-88032416
آدرس دفتر مرکزی: تهران- جاجــرود، شــهرک صنعتی خرمدشت، سیاه سنگ، گلایل چهار شرقی
تلفن همراه: 0912-8211082
تهران- جاجــرود، شــهرک صنعتی خرمدشت، سیاه سنگ، گلایل چهار شرقی
0912-8211082