مدیریت: باقری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33803636
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 40
تلفن همراه: 0913-3122992
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 40
031-33803636