مدیریت: علیرضا امامی

آدرس ایمیل: emami5079@yahoo.com
نمابر 77134183 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ سهند، دفتر سنگ امامی
تلفن همراه: 0912-7277197
تهران، انتهای خیابان نیروی دریایی، بازار سنگ سهند، دفتر سنگ امامی