مدیریت: حسین بنگلک

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 0263-4803555 : 4819795 -0263
نمابر 0263-4704039 : 0263-4819595
آدرس دفتر مرکزی: کرج، حصارک، بعد از پل هوایی، بازار سنگ حصارک، سنگ فروش دوم، قطعه پشت
تلفن همراه: 0912-3639765
کرج، حصارک، بعد از پل هوایی، بازار سنگ حصارک، سنگ فروش دوم، قطعه پشت
0263-4803555 : 4819795 -0263