مدیریت: ماهوش – ملک زاده

وب سایت: www.stoneaval.ir
تلفن: 021-56236922 , 021-56236933
نمابر 021-56236899
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، 5کیلومتر بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، ابتدای قلمستان
تلفن همراه: 2214407 -0912 (ماهوش) و 2214507-0912 (ملک زاده)
اتوبان تهــران - قم، 5کیلومتر بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، ابتدای قلمستان
021-56236922 , 021-56236933