مدیریت: مهندس امیر آسترکی

تلفن: 021-44157012 : 021-22351541
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حکیم غرب به شرق، حد فاصل آزادگان و باکری، بازار سنگ واحد 51
تلفن همراه: 0912-1863120
تهران، حکیم غرب به شرق، حد فاصل آزادگان و باکری، بازار سنگ واحد 51
021-44157012 : 021-22351541