سنگ جم (مروارید سابق)

سنگ جم (مروارید سابق)

مدیریت: فخری

تولیدکننــده: تراورتن بی مــوج و موج دار

حاجیآباد و تراورتن چرمی حاجیآباد

آدرس ایمیل: info@morvaridstone.com
وب سایت: www.morvaridstone.com
نمابر 031-42522967-68
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتــی رضوانشــهر، خیابــان 7 مرکزی، سنگبری جم (گروه سنگ مروارید ایران)
تلفن همراه: 0912-1880900
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتــی رضوانشــهر، خیابــان 7 مرکزی، سنگبری جم (گروه سنگ مروارید ایران)
0912-1880900