سنگ ركی نجف‌آباد

سنگ ركی نجف‌آباد

موقعيت: 43 كيلومتری جنوب غرب اصفهان و 15كيلومتری نجفآباد

نوع سنگ: مرمریت سياه