مدیریت: یوسفی

معدن سنگ آلاباستر در ایران

 

آدرس ایمیل: info@ronakstone.com
وب سایت: www.ronakstone.com
تلفن: 76508734 -021
آدرس معدن: جاده دماوند - فیروزکوه، روستای گرمابسرد، سنگ روناک
تلفن همراه: 2216811 -0912 : 1218741 -0912