سنگ سبز فرحزادی

سنگ سبز فرحزادی

مدیریت: حاج علی فرحزادی

تولیدکننده: انواع سنگهای معدنی (سنگ سبز، قرمز و ورقهای)

آدرس ایمیل: sangesabz_farahzadi@yahoo.com
تلفن: 22095485 -021
نمابر 22098705 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار فرحزادی، سه راه ایثارگران
تلفن همراه: 1148332 -0912 : 3433177 -0912 : 3866250 -0912
تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار فرحزادی، سه راه ایثارگران
22095485 -021