مدیریت: محمدرضا کربلایی مهدی

تولیدکننده: انواع تراورتن رنگی، ســفید و

گوهره

تلفن: 086-46363426
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، کیلومتر 20جاده خمین، روستای شهابیه
تلفن همراه: 0912-3048725 , 0912-2376773
مرکــزی، محلات، کیلومتر 20جاده خمین، روستای شهابیه
086-46363426