مدیریت: فرقانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56231274-75
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن 11
تلفن همراه: 0912-3108909
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، گلبن 11
021-56231274-75