مدیریت: مختاری

تلفن: 021-56230260
نمابر 021-56233348
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 7
تلفن همراه: 0912-4284204:
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 7
021-56230260