مدیریت: شریعت

تولیدکننده: بورس ممتاز نیریز

تلفن: 0513-6575274
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 111، بلوار شــهید جراح یک، کوچه دوم، سمت چپ
تلفن همراه: 0917-1322620 , 0917-7328265
مشــهد، آزادی 111، بلوار شــهید جراح یک، کوچه دوم، سمت چپ
0513-6575274