مدیریت: جعفری

تولیدکننــده: چینــی نیریز و مرمریت ارسنجان و پرطاووسی

تلفن: 071-53241615
آدرس دفتر مرکزی: فارس، استهبان، روبروی فرمانداری
تلفن همراه: 0917-1318117 , 0917-3300209
فارس، استهبان، روبروی فرمانداری
071-53241615