مدیریت: عنبری

تولیدکننده: سنگهای گرانیت، مرمریت و

تراورتن

تلفن: 051-36653083 , 051-36655356
نمابر 051-36667800
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 111، شهید جراح 5
آدرس کارخانه: مشهد، جــاده فریمان، مجتمع سنگبریها، میلان سوم
تلفن همراه: 0915-3143052: (سید امیر عنبری) و 3231047-0915(سید سجاد عنبری) و 3162135-0915 (سید مجید عنبری)
مشــهد، آزادی 111، شهید جراح 5
051-36653083 , 051-36655356