مدیریت: ازغندی

تولیدکننده: تراورتن، ماربل، گرانیت

تلفن: 6582886 -0513
نمابر 051-36570137
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهید جراح 5، صنایع سنگ ماربل
تلفن همراه: 5036069 -0915 (ازغندی) و 1103464-0915 (بیوکی)
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهید جراح 5، صنایع سنگ ماربل
6582886 -0513