موقعيت: 135 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی گرانيت شفق

آدرس بهرهبردار: نطنز، روستای اوره، منزل سيد كمال عليزاده طباطبایی

نمابر 031-58426365
تلفن همراه: 1637110 -0913 : 0913-1623480