مدیریت: عیسی ابراهیم نژاد

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6
تلفن همراه: 0912-1763903 , 0913-8362985
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6
0912-1763903 , 0913-8362985