سنگ پاسارگاد

سنگ پاسارگاد

مدیریت: خزایی

فروشنده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 011-52370665
آدرس دفتر مرکزی: کمربنــدی نوشــهر، مابین ورودی شمع جاران ولتینگان، سنگ پاسارگاد
تلفن همراه: 0911-1926323
کمربنــدی نوشــهر، مابین ورودی شمع جاران ولتینگان، سنگ پاسارگاد
011-52370665