سنگ کوبی اخوان رضایی

سنگ کوبی اخوان رضایی

مدیریت: سعیدرضایی

تولیدکننده: پودر سنگ قم، پودر جوشقان،

پودر ســوپر، آهک پودرهــای رنگی و انواع

سنگ نمره جوشــقان، چینی، مرمر، خاک

رس و ماسه بادی

تلفن: 025-33353384-88 , 025-33353330
نمابر 025-33353391
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، کیلومتر20، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان ســهند، پلاک302 و301
تلفن همراه: 0912-1518833
جاده قدیم قم، کیلومتر20، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان ســهند، پلاک302 و301
025-33353384-88 , 025-33353330