مدیریت: بیشمار

تولیدکننده: سنگ مرمریت و تراورتن (تایل و اسلب)

تلفن: 035-35279235-6
نمابر 035-35279235-6
آدرس دفتر مرکزی: یــزد، شــهرک صنعتی ولیعصر-زارچ، فاز سنگبری‌ها
تلفن همراه: 1514316 -0913
یــزد، شــهرک صنعتی ولیعصر-زارچ، فاز سنگبری‌ها
035-35279235-6