(انبار سرپوشیده کوپ)

مدیریت: مستاجران

تولیدکننده: تامین انواع کوپ صادراتی

 

 

آدرس ایمیل: 114stone@gmail.com
تلفن: 56235614 -021
نمابر 56235613 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن ۱۱، پلاک ۳۰، سنگ ۱۱۴
تلفن همراه: 0912114 -0912 و 0913114-0913
اتوبان تهران - قم شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن ۱۱، پلاک ۳۰، سنگ ۱۱۴
56235614 -021