سهند (قاسمی فر)

سهند (قاسمی فر)

مدیریت: رضا قاسمی فر

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، مرمر، ترانیکس و مرمریت

تلفن: 086-44247399
نمابر 086-44247397
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، قطــب صنعتــی بوعلی، خیابان چهارم
تلفن همراه: 0918-3665308
دلیجــان، قطــب صنعتــی بوعلی، خیابان چهارم
086-44247399