مدیریت: گرامی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(مرمریت طوسی ارسنجان، کرم و گندمک

و چینی نیریز)

تلفن: 071-37812371
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، جاده فسا، برمشور، 20 متری، جنب آرد آسیا، کارخانه سهند
فارس، شیراز، جاده فسا، برمشور، 20 متری، جنب آرد آسیا، کارخانه سهند
071-37812371