مدیریت: محمد توکلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک ارقده، خیابان لاله غربی
تلفن همراه: 0912-8659272
محلات، شــهرک ارقده، خیابان لاله غربی
0912-8659272