مدیریت: کهنزاد

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33802446
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 26بعد از چهارراه اول
تلفن همراه: 0913-1112070
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 26بعد از چهارراه اول
031-33802446