موقعيت: كيلومتر 11 جنوب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: پور حسنی

آدرس بهرهبردار: سنندج، كوچه بهارستان 4، پلاک 43

تلفن: 0873-3287900
تلفن همراه: 0918-3724167
0873-3287900