موقعيت: 11 كيلومتری جنوب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسين كریمی

آدرس بهرهبردار: سنندج، بلوار شبلی، خیابان نیما یوشیج، نبش ابوذر 2، پلاک 9

تلفن: 33560550 -087
تلفن همراه: 0918-1718076
33560550 -087