سورنا سنگ

سورنا سنگ

مدیریت: دهشیریزاده
فرآوردههای تزئینی سنگی و سنگبری

 

آدرس ایمیل: sorenasang@gmail.com
وب سایت: www.sorenasang.com
آدرس کارخانه: تهران، جاجرود، منطقه صنعتی کمرد، خیابان صنعت شرقی، روشن 9، خیابان ارسطو، پلاک 7
تلفن همراه: 0912 1571080__ 0912 3404514