سوغانچی میاندواب

سوغانچی میاندواب

موقعيت: مياندوآب، كيلومتر 10 شاهيندژ، به طرف روستای باروق، روستای اسماعيل كندی

نوع سنگ: گابرو

بهرهبردار: امير هادی‌زاده

آدرس بهرهبردار: محلات، خيابان امام خمينی، سه راه جمهوری، كوچه محمدی، انتهای كوچه، منزل امير هادی‌زاده

تلفن: 0864-3222641
تلفن همراه: 0918-1664115
0864-3222641