موقعيت: 36 كيلومتری شمال غرب سمنان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی گچ زیوان

آدرس بهرهبردار: سمنان، شهرک، بلوار مولوی، خيابان شهيد نصيری، پلاک 36