سيران سنگ قافلانكوه

سيران سنگ قافلانكوه

موقعيت: 70 كيلومتري شمال شرق زنجان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت معدني سيران سنگ

آدرس بهرهبردار: تهران، جاده قدیم قم، شهرسنگ، نبش خيابان 4

تلفن: 021-55208540 : 021-55204848
تلفن همراه: 1212218 -0912 (رضاخواه)
021-55208540 : 021-55204848