سيف‌آباد 3شماره 2 آرتاكان

سيف‌آباد 3شماره 2 آرتاكان

موقعيت: نمين، روبروی كارخانه سيمان اردبيل

نوع سنگ: مرمریت كرم

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی آرتاكان

آدرس بهرهبردار: اردبيل، خيابان سعدی اردبيلكد پستي: 56135

تلفن: 021-22908243
تلفن همراه: 0914-1520553 : 0912-3261079
021-22908243