سپاس صنایع سنگ

سپاس صنایع سنگ

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: سنگ سفید مرودشت و کریستال

تلفن: 031-33802473
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-3123780 و 1687341-0913 (روح الهی) , 0558646-0936
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802473