مدیریت: صابری

تولیدکننده: مرمریت سفید، کرم و تراورتن

تلفن: 0253-6647490
نمابر 0253-6647590
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
تلفن همراه: 0912-3469288
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
0253-6647490